МІЖНАРОДНІ МІЖМІСЬКІ
ОБЛАСНІ ПРИМІСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

 

АТ «КИЇВПАССЕРВІС»

 
en    ua   

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АВТОВОКЗАЛ «КИЇВ»
АВТОСТАНЦІЇ КИЄВА ТА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Наші новини » Тиждень Права

Тиждень Права

Лекція для проведення тижня права

                                                 ПРАВА ЛЮДИНИ. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ І ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

            Права́ люди́ни — це комплекс природних і непорушних свобод і юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві. Право виступає мірою свободи і зміст його в тому, щоб узгодити свободу окремої людини зі свободою інших членів суспільства, дотримуючись принципу рівності. Право виступає як засобом забезпечення свободи, так і істотним засобом обмеження неузгоджених з суспільними потребами і уявленнями людей про добро і справедливість рівня свободи й обсягу влади. Встановлювані заборони й обмеження повинні бути доцільними з погляду гарантій свободи, а отже, і справедливими.
            Пріоритетом для будь-якої держави має бути  дотримання прав і свобод людини - це і є одним з найважливіших принципів незалежної української держави.
           10 грудня 1948 року Організація Об`єднаних Націй ухвалила Загальну декларацію прав людини – перший міжнародно-правовий документ, що проголосив основні права і свободи людини. Разом з Міжнародними пактами («Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні права» та «Міжнародним пактом про громадянські і політичні права», прийнятими Генеральною Асамблеєю ООН у 1966 році) вона іноді позначається як Міжнародний Білль про права людини. Ці документи ратифікувала більшість держав світу, в тому числі Україна,  зобов'язавшись тим самим привести своє національне законодавство у відповідність до прописаних у пактах вимог.

             Чинна Конституція України імплементувала всі основні положення міжнародно-правових актів з прав людини та визначила систему прав і свобод у всіх основних сферах, передбачивши, зокрема, громадянські, політичні, економічні, соціальні і культурні права і свободи людини і громадянина. Так, в Конституції  України окремий розділ присвячено правам і свободам людини і громадянина. Вона всебічно гарантує права і свободи, передбачає механізм їх забезпечення і охорони. Про це свідчить передусім система конституційних нормативно-правових гарантій прав і свобод, зокрема, юридичної відповідальності за порушення прав і свобод, невідчужуваності і непорушності прав і свобод, їх невичерпності, недопустимості скасування, звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Права і свободи людини і громадянина є найвищою соціальною цінністю, найважливішим об'єктом конституційно-правового регулювання. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Вона відповідає перед людиною за свою діяльність. Утворення і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
           Важливою ланкою в механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина є Конституційний Суд України, який здійснює судовий конституційний контроль та захист основ конституційного ладу, основних прав і свобод людини і громадянина, забезпечення верховенства права і прямої дії Конституції на всій території України.

             Серед механізмів захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні від свавілля державних органів і посадових осіб при здійсненні ними владних повноважень особливе місце посідає інститут омбудсмена, який було вперше запроваджено у 1809 р. у Швеції. На початку 50-х рр. XX століття цей інститут існував лише у двох країнах – Швеції та Фінляндії, а нині є у понад 40 країнах світу. Практично у кожній державі ця посада має свою назву: Адвокат народу  –  у Румунії, Парламентський комісар у справах адміністрації  – у Великій Британії, Посередник (Медіатор) – у Франції, Захисник народу  –  в Іспанії тощо.

              Великим кроком у цьому напрямі захисту прав людини стала ратифікація 17 липня 1997 р. Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 р. Відповідно до вимог згаданої Конвенції права і свободи людини становлять абсолютну цінність, є невід’ємні і належать кожному від народження. В будь-якому суспільстві вони є важливим інститутом, за допомогою якого і регулюється правовий статус особи, межі вторгнення в її особисту сферу, встановлюються гарантії захисту і реалізації її прав і свобод. Тому їх забезпечення - одна з найголовніших функцій держави. Розвиток та конкретизація прав і свобод нормами галузевого законодавства, відповідними законами мають свої особливості, що ґрунтуються на специфічному змісті прав і свобод, закріплених Конституцією України та Конвенцією про захист прав і основних свобод людини. Відтепер громадяни України отримали можливість звертатися щодо захисту своїх порушених прав до Європейського суду з прав людини. До того ж, приєднавшись у 1990 р. до Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 р., Україна також визнала і компетенцію Комітету ООН з прав людини (з 2006 року – Рада ООН з прав людини) щодо розгляду індивідуальних скарг громадян України на порушення їх прав та свобод, гарантованих цим пактом.

              Європейський Суд з прав людини – одна з інституцій Ради Європи, створена  21 січня 1959 року для контролю за дотриманням прав і свобод людини та громадянина, закріплених в Європейській конвенції з прав людини. Місцезнаходженням Європейського суду є м. Страсбург (Франція).

               Європейський суд функціонує на постійній основі. Його юрисдикція визнана обов’язковою всіма державами-учасницями й поширюється на всі спори, пов’язані із застосуванням і тлумаченням норм Конвенції та Протоколів до неї в національних правових системах.

                Європейський суд виносить свої рішення, керуючись нормами Конвенції і практикою застосування своїх попередніх рішень, контроль за  виконанням яких, паралельно із Європейським судом, здійснює Комітет міністрів Ради Європи.

                 В цілому потрібно підкреслити, що з метою забезпечення дотримання в державі прав і свобод людини і громадянина, потрібно, щоб на всіх рівнях влади та кожним громадянином було високо усвідомлена важливість дотримання прав і свобод людини.

                 Беззаперечно, надзвичайно важливо, щоб нові проекти нормативно-правових  актів,  які вносяться до парламенту, а також зміни, які пропонуються внести до чинного  законодавства, в жодному разі не звужували зміст та обсяг існуючих прав і свобод.

                 При цьому саме права людини мають стати міцним фундаментом новітньої України – її справжньою, не видуманою національною ідеєю, – що об'єднає усіх громадян в український народ і соціум, в якому комфортно жити кожній людині, а громадяни пишатимуться своєю державою.

© АТ «КИЇВПАССЕРВІС» 2019

Зворотній зв'язок